057230
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
115
748
55425
4644
4774
57230

Your IP: 54.91.243.175
2016-09-29 08:21
การประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว & สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สปป.ลาว ...

Read more ...
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ระยะที่ 2 อาชีพ สาขา e-Learning
...

Read more ...
เข้าร่วมงาน SOFTWARE EXPO ASIA 2016 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ออกบูธนำเสนองาน E-learning & E-book ภายใต้โครงการของ sipaedumarket 21-23มกราคม 2559

 ...

Read more ...
คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

...

Read more ...
เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 อาจารย์พิภัช ...

Read more ...
โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ...

Read more ...
ประมวลภาพงาน BIDC 2015

 

17 เมษายน 2558

...

Read more ...
ประมวลภาพงาน Lunch Talk 2557

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

...

Read more ...
ประมวลภาพงาน Tea talk 1-2558

 

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

...

Read more ...
ประมวลภาพงาน Software Expo Asia 2014

 

21 สิงหาคม 2557

...

Read more ...

การประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว & สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สปป.ลาว
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559

Read more ...

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ระยะที่ 2 อาชีพ สาขา e-Learning
เป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพื่อพิจารณาเห็นชอบวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

 

 

Read more ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

เข้าร่วมสัมมนาการนาเสนอข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์  ICT Vendor Certified โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ ๒  

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

 

Read more ...

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 อาจารย์พิภัช  ดวงคำสวัสวสดิ์ รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย

   ได้เข้าร่วมประชุมกับดร.อุตตม สาวนายน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Read more ...

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

       สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.อุตตม สาวนายน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

Read more ...

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

Read more ...

Member