147868
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
204
181
1136
145189
5190
6108
147868

Your IP: 54.224.28.203
2018-03-24 21:38

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย : e-Learning Association of Thailand

 1. ประวัติความเป็นมา

        ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญก้าวหน้าไปมากในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ รวมทั้งนโยบาย Digital Economy หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่บนพื้นฐาน เศรษฐกิจบนพื้นฐาน ของความรู้ (Knowledge Economy) และ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่วาง111าหมายในการเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์และ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการศึกษาของไทย แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาและต้องการพัฒนาควบคู่กันไป คือ การพัฒนา เนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการเรยนการสอน รวมทั้งมาตรฐานและระบบการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การ ใช้งานอีเสิร์นนิงในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน

       ดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการและ ผู้สนใจ ด้านอีเลิร์นนิงในประเทศไทยจึงรวมตัวกันก่อตั้ง สมาคม อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบันซํ่งก็มีผลงานการดำเนินงานที่มีประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรม e-Learning ของประเทศโดยรวมมากมาย เช่น การสร้างตัวแบบด้าน e-Learning การจัดฝึกอบรม การจัดงานสัมมนาวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ การวิจัย และการให้คำปรึกษา  เป็นต้น

 1. ปรัชญา

"อีเลิร์นนิงไทยเข้มแข็ง เพิ่มแรงพลังปัญญาไทย"

 1. วิสัยทัศน์

"ต้องการเป็น ผู้มีส่วนร่วม พัฒนา สร้างสรรค์ บริการ มาตรฐาน ของอีเลิร์นนิง ก้าวไกลสู่สากล"

 1. อัตลักษล4

"พัฒนาองค์ความรู้สู่อีเลิรํ่นนิงเพื่อให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ''

 1. พันธกิจ

 

 • การพัฒนาผู้ประกอบการด้าน e-Learning ไทยให้เข้มแข็ง
 • สร้างมาตรฐานทางวิชาการในงานด้าน e-Learning
 • การพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอน และผู้!รียนในด้านต่างๆ โดยใช้นวัตกรรม ด้าน e-Learning
 • การบริการเผยแพร่แลกเปลี่ยนกิจกรรม ด้าน e-Learning

 

 1. วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 • สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มนักวิชาการ และผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning
 • ให้การสนับสนุน และส่งเสริมค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และให้การบริการด้าน e-Leaning
 • ให้การส่งเสริมร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ด้าน e-Learning
 • ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning
 • สร้างความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรม ระหว่างบุคลากรทางด้าน e-Learning
 • สร้างมาตรฐานในงานด้าน e-Learning
 • ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
 • ไม่จัดให้มีการพนันและโต๊ะบิลเลียด

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย
 • สมาชิกสมาคม e-Learning แห่งประเทศไทย
 • สถานศึกษา ครู นักเรยน นักศึกษา ทุกสังกัด
 • สถานประกอบกิจการ บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ ชมรมฯ
 • ประชาชนทั่วไป

 

 1. การบริหารจัดการโครงการฯ
 • การประชุมวิชาการประจำปี
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • การประชุมประจำเดือน
 • จัดหางบประมาณสนับสนุน
 • การรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • การบริการทางวิชาการ
 • การฝึกอบรม e-learning
 • สาธารณะประโยชน์
 • ความร่วมมือกับสมาคมต่างๆ

 

 1. โครงการ/กิจกรรม สมาคม e-Learning แห่งประเทศไทย ปี 2558-2560

 

โครงการ/กิจกรรม สมาคม e-learnmg แห่งประเทศไทย ปี 2558-2560

 

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

หลักสูตรพิเศษ การเรยนรู้ตถอดชีวิตสำหรับ ดิจิทัถเพื่อสังคมและทรัพยากร ความรู้ โดย แบบจำถองอีเถิร์นนิง : Lifelong Learning of Digital Society By e-Learning Model

มนัญชัย/อนันต์/พิภัช

2

หลักสูตร ผู้พัฒนาเนื้อหา : Courseware Developer

มนัญชัย/อนันต์/พิภัช

3

หลักสูตร การพัฒนาบทเรยนอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ : e- Courseware & Instructional Design

มนัญชัย/อนันต์/พิภัช

4

หลักสูตรผู้พัฒนาอีคอร์สแวร์ด้วยวิดีโอดิจิทัถ : e-Learning Courseware by digital video

มนัญชัย/อนันต์/พิภัช

5

การอบรมการพัฒนา ระบบ LMS/Moodle

ณัฐนันท์/ อ.พิภัช

6

Edo Module LMS on Cloud Computing

ณัฐนันท์/ อ.พิภัช

7

โครงการllกอบรมมาตรฐาน อีเถิร์นนิง : SCORM

ณัฐนันท์/ อ.พิภัช/เขมรินท์

8

เป็นที่ปรึกษา และวางระบบ อีเถิร์นนิง ครบวงจร

ณัฐนันท์/ อ.พิภัช

9

โครงการงานวิจัยมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรม อีเถิร์นนิง ของประเทศไทย

รศ.ดร.ทรงศร/ดร.ชิตวร /ร.ศ.พิชิต/ปรชา

10

โครงการจัดงานสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

รศ.ดร.ทรงศร/ดร.ชิตวร/ ร.ศ. พิชิต/ปรชา

11

โครงการพัฒนาตลาดกลางระบบ e-Learning ของประเทศไทย

รศ.ดร.ทรงศร/ดร.ชิตวร/

 

(SIPA - Edumarket)

เขมรินท์/ปรชา

12

โครงการ Lhailand ASEAN Camp 2013 ประจำปี ครั้งที่ 3

รศ.ดร.ทรงศร/ดร ณัฎพงศ์/ ภิรมย์สักดิ่

13

โครงการส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษาและดิจิทัถคอนเทนต์ : e-Courseware, E-Books และ E-Library เพื่อเผยแพร่ Content เพื่อการศึกษา (SIPA Edumarket)

ณัฐนันท์/ อ.พิภัช

14

โครงการพัฒนาระบบอีเถรินนิงสำหรับการเรยนวิชากฎหมาย

พิชัย/ ศิวาพร

15

GEO Game

รศ.ดร.ทรงศร/ดร.ชิตวร

16

Lea Lalk 1

ณัฐนันท์/ อ.พิภัช

17

Lea Lalk 2

พิชัย/ศิวาพร

18

Lea Lalk 3

เขมรินท์/ชัชชญา

19

Lea Lalk 4

ภิรมย์ศักดึ๋/ณิชากร

20

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป

ดร. ณัฎพงศ์/พนิดา

21

LOEIC preparation

ดร. ณัฎพงศ์/พนิดา

22

LOEFL preparation

ดร. ณัฎพงศ์/พนิด

23

USMLE Step2 Clinical Skills

ดร. ณัฎพงศ์/พนิดา

24

English for Nurses

ดร. ณัฎพงศ์/พนิดา

25

English for Health Science

ดร. ณัฎพงศ์/พนิดา

26

English Camp for Kids

ดร. ณัฎพงศ์/พนิดา

27

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

ดร. ณัฎพงศ์/พนิดา

28

การใช้งาน Google drive

ดร. ณัฎพงศ์/พนิดา 

หมายเหตุ โครงการ/กิจกรรมจะมี e-Learning มาเกี่ยวข้องทั้งสี้น

 1. เน้นกลุ่ม 1 บริหารระบบ หรือ Systems Admin
 2. เน้นกลุ่ม 2  พัฒนา  เนื้อหาเข้าสู่ระบบเป็น ผู้พัฒนาเนื้อหาและการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ     ( e-Courseware & Instructional Design)
 3. เน้นกลุ่ม 3 กลุ่มผู้ไช้เพื่อให้ได้ประโยชน์
 4. เน้นกลุ่ม 4 กลุ่มผู้บริหารโครงการ e-Learning มืออาชีพ