095478
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
238
662
93790
3362
3907
95478

Your IP: 54.162.168.187
2017-05-23 10:53

กรรมการสมาคมฯ  ปัจจุบัน  

 

 

 

นางทรงศรี สรณสถาพร

 นายกสมาคม

 

 

 นายพิภัช ดวงคำสวัสดิ์

อุปนายกคนที่ 1

 

 

 

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์

อุปนายกคนที่ 2

 

 

 

 นายนัฐนันท์ ลิ้มพรชัยเจริญ

กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยี

 

 

 

นายณัฎพงศ์ จันทร์อยู่

กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ

 

 

 

 นายพิชัย โชติชัยพร

กรรมการและฝ่ายกฎหมาย

 

 

 

นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ

กรรมการและปฏิคม

 

 

 

นางณิชากร สร้อยคำ

กรรมการและนายทะเบียน

 

 

 

 นางสาวพนิดา หนูทวี

กรรมการและประชาสัมพันธ์

 

 

 

นายชิตวร ลีละผลิน

กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

นางสาวชัชชญา สุขกุลพชร

กรรมการและเลขานุการ

 

 

กรรมการชุดที่ 3

 

 

 

นายปรีชา    เอมโอช

นายกสมาคม

 

 

 

 นายพิภัช    ดวงคำสวัสดิ์

อุุปนายก คนที่ 1

 

 

 

นายฉัตรชัย    เลิศวิริยะภากร

อุปนายก คนที่ 2

 

 

 

 นายกำธน    แก้วบัวดี

กรรมการและประชาสัมพันธ์

 

 

 

นายเด่นเดช    สวรรคทัต

กรรมการและปฏิคม

 

 

 

นายภาสกร    ใหลสกุล

กรรมการและนายทะเบียน

 

 

 

 นางสาวชัชชณา    สุขกุลพัชร

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ

กรรมการและวิชาการ

 

 

 

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์

กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

ดร.ขวัญหญิง    ศรีประเสริฐภาพ

กรรมการ

 

 

 

นายปภัช    นวลอินทร์

กรรมการ

 

 

 

รศ. ดร. ทรงศรี    สรณสถาพร

กรรมการ

 

 

กรรมการชุดที่ 2

 

 

 

นายปรีชา    เอมโอช

นายกสมาคม

 

 

 

 นายพิภัช    ดวงคำสวัสดิ์

อุุปนายก คนที่ 1

 

 

 

นายฉัตรชัย    เลิศวิริยะภากร

อุปนายก คนที่ 2

 

 

 

 นายกำธน    แก้วบัวดี

กรรมการและประชาสัมพันธ์

 

 

 

นายเด่นเดช    สวรรคทัต

กรรมการและปฏิคม

 

 

 

นายภาสกร    ใหลสกุล

กรรมการและนายทะเบียน

 

 

 

 นางสาวชัชชณา    สุขกุลพัชร

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ

กรรมการและวิชาการ

 

 

 

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์

กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

ดร.ขวัญหญิง    ศรีประเสริฐภาพ

กรรมการ

 

 

 

นายปภัช    นวลอินทร์

กรรมการ

 

 

 

รศ. ดร. ทรงศรี    สรณสถาพร

กรรมการ

 

 

กรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 1    

 

 

 

นายวีระ    ริ้วพิทักษ์

นายกสมาคม

 

 

 

 นายปรีชา    เอมโอช

อุุปนายก คนที่ 1

 

 

 

นายพิภัช    ดวงคำสวัสดิ์

อุปนายก คนที่ 2

 

 

 

 นายอรรณพ    ปิยะสินธ์ชาติ

กรรมการ

 

 

 

นายจิรภัทร    ตะริโย

กรรมการ

 

 

 

 นางตวงรัตน์    ศรีวงษ์คล

กรรมการและประชาสัมพันธ์

 

 

นายฉัตรชัย    เลิศวิริยะภากร

กรรมการและวิชาการ

 

 

 

นายอานนท์    เพ็ชรอาภรณ์

กรรมการและปฏิคม

 

 

นายภาสกร    ใหลสกุล

กรรมการและนายทะเบียน

 

 

 

 นางสาวโสภา    อินกล่ำ

กรรมการและเหรัญญิก

 

 

 

นางสาวขวัญหญิง    ศรีประเสริฐภาพ

กรรมการและเลขานุการ