110745
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
132
252
109683
2326
6783
110745

Your IP: 54.158.245.157
2017-08-22 01:40

Edu-market

Edu-market

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ e-Learning  ได้ที่นี้   edu-markets.com

 

  •  หากท่านสนใจจะร่วมงานในโครงการฯ โปรดติดต่อ สมาคมมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

            สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีพันธะกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ การพัฒนาด้านบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมและพัฒนามาตรการคุ้มคลองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นยุทธศาสตร์หลักในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย

            อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการศึกษาเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะในยุคปัจจุบันการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาการเรียนรู้มีการขยายตัวกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาล Digital economy     ซึ่งตามภารกิจของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การส่งเสริมให้มรการผลิตพัฒนาเนื้อหา ระบบบริหารจัดการ ตลอดจนซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

            ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ การพัฒนาระบบการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการช่วยปรับพื้นฐานการศึกษาของตนในประเทศให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

            เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวมาข้างต้น สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารและบริการสื่อ ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบตลาดกลางขึ้น โดยสร้างตลาดกลางการให้บริการเนื้อหา (Digital Contents) หน่วยการเรียน (Learning Object)  หลังสูตรการเรียน (Courseware) และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการศึกษา (Educational Software) ต่าง ๆ ให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างสะดวก และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ มีการให้บริการเครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามความต้องการของครู อาจารย์ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
  2. เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ สามารถใช้ หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมให้มีตลาดกลาง e- Courseware และ E-Library   ที่สามารถซื้อขายสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์
  4. เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ สามารถแนะนำ รายวิชามาแนะนำ และ อำนวยความสะดวกในการเรียน เป็นตามแหล่งการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ หรือ MOOC