รายชื่อคณะกรรมการ

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์
นายกสมาคม

นายก้องเกียรติ หิรัญเกิด
อุปนายก คนที่ 1

นางสาวณมน จีรังสุวรรณ
อุปนายก คนที่ 1

นายนนทวัตต์ สาระมาน
กรรมการ

นายอุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจการ
กรรมการ

นางสาวธัญดา นันทพันธุ์
กรรมการ

นายวีระ ริ้วพิทักษ์
กรรมการและฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นายพิชัย โชติชัยพร
กรรมการและฝ่ายกฎหมาย

นายเด่นเดช สวรรคทัต
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จีรธันย์
กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ

นายอนันตกุล อินทรผดุง
กรรมการและฝ่ายวิชาการ

นายภาสกร ใหลสกุล
กรรมการและปฏิคม

นางสาวอรมดี ปุรผาติ
กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายปุณพีร์ สิทธิกิจ
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวฐานุตรา นาคะสิงห์
กรรมการและเลขานุการ