ที่ปรึกษา

คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณปรีชา เอมโอช
อดีตนายกสมาคมอีเลิร์น นิง “แห่งประเทศไทย”

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ประธาน ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

ที่ปรึกษา

หัวหน้าสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

รายชื่อคณะกรรมการ

นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์
นายกสมาคม

นายก้องเกียรติ หิรัญเกิด
อุปนายก คนที่ 1

นางสาวณมน จีรังสุวรรณ
อุปนายก คนที่ 2

นายนนทวัตต์ สาระมาน
กรรมการ

นายอุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจการ
กรรมการ

นางสาวธัญดา นันทพันธุ์
กรรมการ

นายวีระ ริ้วพิทักษ์
กรรมการและฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นายพิชัย โชติชัยพร
กรรมการและฝ่ายกฎหมาย

นายเด่นเดช สวรรคทัต
กรรมการและนายทะเบียน

นางสาวกฤษฎิ์กัญญา กานต์จีรธันย์
กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ

นายอนันตกุล อินทรผดุง
กรรมการและฝ่ายวิชาการ

นายภาสกร ใหลสกุล
กรรมการและปฏิคม

นางสาวอรมดี ปุรผาติ
กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายปุณพีร์ สิทธิกิจ
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวฐานุตรา นาคะสิงห์
กรรมการและเลขานุการ