ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานสภาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

คุณปรีชา เอมโอช
อดีตนายกสมาคมอีเลิร์น นิงแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

รศ.ดร.ฐาปน.ย์ ธรรมเมธา

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร