สมัครสมาชิกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (คัดลอกจากข้อบังคับสมาคมฯ )

“สามัญ สมาชิก” มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง

สมาชิกมีสิทธิได้รับการอบรมสัมนา ที่จัดโดยสมาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ

สมาชิก สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสมาคม เช่น การร่วมออกงานแสดงนิทรรศการ งานสัมนา การดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ โดยทางสมาคมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก

สมาชิกมีสิทธิในการเรียนหลักสูตรอีเลิร์นนิงออนไลน์ ที่ดำเนินการโดยสมาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ

สมาชิกมีสิทธิรับของขวัญที่ระลึกจากสมาคม ตามแต่ละช่วงเวลา และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมที่จะจัดขึ้น

สมาชิก มีสิทธิได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และความเคลื่อนไหวในวงการอีเลิร์นนิงของประเทศไทยและของโลก เป็นระยะๆ ทางจดหมายข่าว หรือสื่ออื่นๆ จากสมาคม

สมาชิก มีสิทธิในการใช้บริการขอคำปรึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอีเลิร์นนิง ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม ที่เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าบำรุงสมาคมตามที่กำหนด

สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

สมาชิกมีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม

สมาชิกมีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ สมัครสมาชิกฯ