โครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Content for Learning Contest 2021)

1.หลักการและเหตุผล

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ผ่านออนไลน์และตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานที่อยู่อาศัย และหน่วยงาน และการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้ทุกที่ ทุกเวลาจึงได้จัดทำโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Content for Learning Contest) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ การออกแบบและการพัฒนาเนื้อหา ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคล หน่วยงานหรือองค์กร ได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

โดยการจัดประกวดในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน รางวัล จาก งาน BIDC 2021 (Bangkok International Digital Content Festival 2021) มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 จึงอาศัยกลไกการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนา   เพื่อเปิดโอกาสให้ บุคคล หน่วยงานและองค์กร แสดงความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานด้านการผลิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ที่มีอยู่แล้ว นำเข้ามาประกวดแข่งขัน ในยุค Thailand 4.0

2.วัตถุประสงค์

1)     เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือองค์กรได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์
2)    เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ หรือเนื้อหา(Content) ที่เป็นประโยชน์ในสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3)    เพื่อเป็นการเผยแพร่สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรให้สังคมรับรู้ ในการเป็นผู้นำของ e-Learning และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในยุค Thailand 4.0
4)   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจ เริ่มต้นในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (DigitalContent Startup)
5)   เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการต่อยอดไปเป็น Digital Content Startup
6)   เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ตามแนวทางของภาครัฐ

3.ผลงานในการเข้าประกวด

e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณ  ผู้เรียนและผู้สอนใช้อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกและสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณแบบเวลาจริง (real-time) ได้แก่  Notebook Computer, Portable computer, Tablet PC, Cell  Phones  เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ การเรียนรู้

การประกวดมี  5 ประเภท คือ

  1. รางวัลด้านสื่อ Reality เพื่อการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส – Reality Media for Special Education Award
  2. นวัตกรรมปัญญาปรดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ – AI Innovation for Learning Award
  3. รางวัลนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อผู้สูงวัย – Innovative Online Learning for Seniors
  4. รางวัลอีเลิร์นนิงในโรงเรียน : e-Learning for Schools Award
  5. รางวัลสำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม – Virtual Class Room Platform Innovation

จำนวน 5  รางวัล

รางวัลที่ 1 รางวัลยอดเยี่ยมด้าน “สื่อ Reality เพื่อการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส – Reality Media for Special Education Award” จำนวน 1 รางวัล เป็นโล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลที่ 1 รางวัลยอดเยี่ยมด้าน “นวัตกรรมปัญญาปรดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ – AI Innovation for Learning Award” จำนวน 1 รางวัล เป็นโล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลที่ 1 รางวัลยอดเยี่ยมด้าน “รางวัลนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อผู้สูงวัย – Innovative Online Learning for Seniors”จำนวน 1 รางวัล เป็นโล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลที่ 1 รางวัลยอดเยี่ยมด้าน “รางวัลอีเลิร์นนิงในโรงเรียน – e-Learning for Schools Award” จำนวน 1 รางวัล เป็นโล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลที่ 1 รางวัลยอดเยี่ยมด้าน “สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม – Virtual Class Room Platform Innovation” จำนวน 1 รางวัล เป็นโล่เชิดชูเกียรติ

4.กำหนดการ

8   มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด
23 กรกฎาคม 2564 วันสุดท้ายของการรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
27 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาผลงาน แจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบและประชาสัมพันธ์
3 สิงหาคม 2564 ประกาศผลผู้ได้เข้ารอบและมอบรางวัล

ผู้ที่เข้ารอบ จัดทำ วิดีโอ (video)  ประมาณไม่เกิน 3 นาที เพื่อการแสดงผลงาน ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลและพิธีมอบรางวัล ณ สถานที่จัดงานสัมมนา BIDC 2021 (Bangkok International Digital Content Festival 2021)  มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 จะแจ้งให้ทราบต่อไป

5.คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นบุคคล หน่วยงานหรือองค์กร มีสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทีมีอยู่แล้วหรือที่กำลังใช้งานหรือสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ นำเข้ามาประกวด

6.เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1)     ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่มีอยู่แล้วหรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
2)    ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้จริง
3)    ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือพัฒนาด้วย Open Source
4)   ส่งผลงานโดยการ Upload วางบน URL ของหน่วยงานหรือองค์กรผู้ส่งเข้าประกวด เพียงแต่ให้แจ้ง Link ให้คณะกรรมการได้ทราบเพื่อทดสอบการใช้งานได้จริงหรือผ่าน (ซึ่งแจ้ง URL ให้ ผ่านมาทาง e-mail: e-Learning Association of  Thailand <e-lat@hotmail.com>)  พร้อมใบสมัคร
5)   ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานท่านเหมือนเดิม
6)   คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินผลถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
7)    1 บุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กร สามารถส่งได้ 3 ชิ้นเท่านั้น โดยระบุตามประเภท ตาม 5 หัวข้อที่กำหนด

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่เลย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า